Danh sách phòng ban

Danh sách phòng ban:

  • Phòng Dự án - Địa chất
  • Phòng Kế toán - Hành chính - Tổng hợp
  • Xưởng sản xuất